ЭКСИМ зээл

ЭКСИМ зээл

 ЭКСИМ зээлийн төрөл:
 • Экспортын зээл
 • Импортын зээл
 • Судалгаа, маркетингийн зээл
Тавигдах шаардлагууд:
 • Үйлдвэрлэл, гадаад худалдааны бизнесийг 1-с доошгүй жил эрхэлсэн туршлагатай байх
 • Холбогдох зөвшөөрөл, бичиг баримт бүрэн байх
 • Зээлийг эргэн төлөх санхүүгийн чадавхи нь баримтаар нотлогдож байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Зээлийн хэмжээ нь барьцаалах хөрөнгийн үнэлгээний 60 хувиас хэтрэхгүй байх
Барьцаа:
 • Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө
 • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
 • Бүтээгдэхүүн (ББСБ-аас үнэлгээг тогтооно)
Зээлийн нөхцөл:
 Судалгаа,
маркетингийн зээл
ЭКСИМ зээл

Иргэн

Байгууллага
Зээлийн хэмжээ 20 сая төгрөг хүртэл 50 сая төгрөг хүртэл 100 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 12 сар 18 сар 24 сар
Зээлийн хүү 3%-3.5% 2.5%-3%
Бүрдүүлэх бичиг баримт:

Иргэний хувьд

 • Зээлийн өргөдөл, анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бизнес зөвшөөрөл, бичиг баримтууд
 • Орлого баталгаажуулах бичиг баримтууд, дансны хуулга
 • Бусад

Байгууллагын хувьд                                                                                                                                                      
 • Зээл хариуцагчийн өргөдөл, анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • ААН-ийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, компанийн дүрэм
 • Гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэх
 • Гүйцэтгэх захирал ААН-ыг төлөөлж зээл авах, зээлийн гэрээ байгуулах, хөрөнгө барьцаалах эрх, итгэмжлэх, зөвшөөрөл
 • ААН-ын санхүүгийн сүүлийн 1 жилийн тайлан, борлуулалтын гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, дансны хуулга
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бусад