Технологийн зээл

Технологийн зээл

Иргэн, байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай шинэ технологийн худалдан авалтыг санхүүжүүлэх зээл.
Тавигдах шаардлагууд:
 • Өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаанд зориулан шинэ технологи худалдан авах, болох захиалгаар хийлгэх гэрээ байгуулсан байх
 • Бизнесийн зохих зөвшөөрөл, иргэний бичиг баримт бүрэн байх
 • Зээлийг эргэн төлөх санхүүгийн чадвар нь баримтаар нотлогдож байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 
Барьцаа:
 • Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө, бараа бүтээгдэхүүн
 • Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
 • Бүтээгдэхүүн (ББСБ-аас үнэлгээг тогтооно)

 

Зээлийн нөхцөл:
 Тоног төхөөрөмжийн зээлМэдээллийн технологийн зээл
Зээлийн хэмжээ  100 сая төгрөг хүртэл  10 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 12 сар-18 сар  12 сар
Зээлийн хүү 3%-4%  2%
Бүрдүүлэх бичиг баримт:

Иргэний хувьд

 • Зээлийн өргөдөл, анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бизнес зөвшөөрөл, бичиг баримтууд
 • Орлого баталгаажуулах бичиг баримтууд, дансны хуулга
 • Бусад
Байгууллагын хувьд
 • Зээл хариуцагчийн өргөдөл, анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • ААН-ийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, компанийн дүрэм
 • Гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэх
 • Гүйцэтгэх захирал ААН-ыг төлөөлж зээл авах, зээлийн гэрээ байгуулах, хөрөнгө барьцаалах эрх, итгэмжлэх, зөвшөөрөл
 • ААН-ын санхүүгийн сүүлийн 1 жилийн тайлан, борлуулалтын гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, дансны хуулга
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бусад